Najbliższe Imprezy

Archiwum

COVID-19

 

 

Procedura bezpieczeństwa
w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce
na czas epidemii COVID-19

1. Wszyscy pracownicy, współpracownicy oraz osoby korzystające z oferty Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, zwanego dalej OCK, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania
i stosowania niniejszych procedur bezpieczeństwa.

2. Na terenie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

3. Osoby z objawami takimi jak gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności
w oddychaniu nie powinny przebywać na terenie obiektu (dotyczy to zarówno personelu, jak
i użytkowników).

4. Ograniczeniu ulega czas otwarcia instytucji i liczebność odbiorców oferty OCK, adekwatnie
do obowiązujących przepisów, w celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.

5. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach, stosownie
do wytycznych dotyczących zajęć edukacyjnych oraz zajęć ruchowych, w tym artystycznych.
Za przestrzeganie limitów odpowiedzialna jest osoba prowadząca zajęcia – pracownik lub współpracownik OCK.

6. Ograniczeniu ulega liczba osób przebywająca jednocześnie na sali widowiskowej.
OCK udostępnia publiczności do 50% liczby miejsc na sali. Miejsca będą udostępniane
z zachowaniem zasady naprzemienności rzędów oraz odstępu między uczestnikami.

7. W budynku mogą przebywać w odpowiednich porach, poza pracownikami i współpracownikami, jedynie: uczestnicy zajęć i ich opiekunowie w godzinach zajęć, uczestnicy organizowanych wydarzeń kulturalnych w godzinach wydarzeń oraz osoby załatwiające sprawy służbowe.

8. W OCK odbywają się zajęcia wg ustalonego harmonogramu i zgodnie z listą uczestników (sporządzoną na podstawie deklaracji uczestnictwa).

9. Przy wejściu do budynku OCK umieszczone zostają pojemniki z płynem dezynfekującym. zorganizowane są stanowiska do dezynfekcji rąk, wyposażone w dozowniki z odpowiednim płynem i instrukcją.

10. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, odpowiednio do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym
z oferty OCK częstą dezynfekcję.

 

11. Każda osoba przebywająca w OCK:

-dezynfekuje ręce po wejściu do budynku;

-osłania nos i usta maseczką (lub inną osłoną);

-zachowuje dystans społeczny minimum 2 m, nie gromadzi się w grupy;

-stosuje się do poleceń pracowników OCK.

 

12. OCK nie prowadzi obsługi szatni. Z wieszaków z zachowaniem odstępów mogą korzystać samoobsługowo jedynie uczestnicy zajęć wymagających zmiany stroju lub obuwia.

13. Toalety wyposażone są w środki do mycia rąk. Osoby przebywające w OCK regularnie często
i dokładnie myją ręce wodą z mydłem, zgodnie z instrukcją znajdującą się przy umywalce,
i dezynfekują osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu.

14. Wprowadzone zostaje ograniczenie liczby osób korzystających jednocześnie z toalet zarówno damskich, jak i męskich: toalety w hollu górnym i na zapleczu sceny – 1 osoba; toalety w hollu dolnym – 4 osoby.

15. W budynku OCK w widocznym miejscu rozwieszone są instrukcje zdejmowania i zakładania maseczek oraz zdejmowania i zakładania rękawiczek. Zużyte środki ochrony osobistej należy wyrzucać do oznaczonych pojemników.

16. Pracownicy obsługi zobowiązani są do szczególnego utrzymania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach oraz bieżącej dezynfekcji toalet, z zastrzeżeniem cogodzinnej dezynfekcji toalet w czasie organizowanych wydarzeń.

17. Zaleca się, aby uczestnicy wydarzeń podawali swoje dane kontaktowe na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2. Dane zbierane są w celu poinformowania
o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. Umożliwiają łatwy i szybki kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.

18. Zbieranie danych nie jest obligatoryjne, ale rekomendowane w miarę możliwości, tak by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu.

19. Dane po ich pozyskaniu będą przechowywane przez OCK przez 14 dni. Po tym czasie zostaną usunięte.

20. W budynku OCK wydzielone jest pomieszczenie do odizolowania osoby chorej podejrzanej
o zakażenie koronawirusem.

21. W przypadku wystąpienia u osoby niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy:

  • niezwłocznie odizolować ją od pozostałych uczestników w pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie jej od innych osób, a w uzasadnionych sytuacjach wezwać pomoc medyczną;

  • powiadomić Dyrektora OCK oraz właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń;

  • zaleca się ustalić obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z niepokojącymi objawami;
  • zaleca się ustalić listę osób, o ile to możliwe, przebywających w tym samym czasie i w tej samej części/częściach obiektu co osoba podejrzana o zakażenie;

  • przeprowadzić rutynowe sprzątanie, zgodnie z procedurami oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)

    22. Niniejsza procedura bezpieczeństwa obowiązuje od dnia 22 czerwca 2020 r. do odwołania.

 

 

Copyright © Orawskie Centrum Kultury 2014 | Wszystkie Prawa Zastrzeżone.